Norge har i svært lang tid hatt en veldig stor finger med i fiskeindustrien. Fisk er noe vi har mye av, og særlig laks, og dette eksporterer vi til andre land. Det har dermed blitt en av våre viktigste ressurser. Eksporten av tørrfisk av torsk og sild begynte på 1100-tallet, og ble sendt til England fra Norge. Denne tradisjonen har vi holdt på, og vi eksporterer fortsatt mye fisk.

Kommersiell fisking

Du har sikkert sett «Wicked Tuna» eller «Deadliest Catch» på TV? Kommersiell fisking, eller industriell fisking, er rett og slett å fange fisk med kommersielle hensikter. Det vil si at store mengder fisk blir fisket inn og saltet, slik at det resulterer i store mengder mat til hele verden. De som arbeider med dette har en relativt hard, men også ganske spennende jobb, da det er stor variasjon i fangsten de får. Ofte må de langt ut på havet og arbeide i vanskelige forhold. Utstyret man bruker i kommersiell fisking er mye avhengig av hvilke arter som skal fanges, størrelsen på bedriften, teknologi og hvilket område de fisker på. Mange store bedrifter benytter seg av trålere, som er svært effektive i forhold til å fange så mange tonn med fisk som mulig på kort tid. Mindre bedrifter bruker mindre kostbart utstyr, for eksempel et enkelt kastenett. Uansett er utstyret som brukes i denne typen fisking spesielt designet for at de skal unngå å fange arter som ikke skal bli fanget, særlig utrydningstruede arter. Det forskes kontinuerlig på utvikling av utstyr som minsker denne faren ytterligere, slik at kun arter som skal selges og brukes blir fanget.

Oppdrett av fisk

Fiskeoppdrett er rett og slett avling, der man føder opp fisk i store akvarium tanker. Mest kjent er oppdrett av karpefisker, noe som er populært verden rundt. Denne oppdretten ble opprinnelig startet i Kina rundt 2500 år f. Kr. I Norge har det hovedsakelig dreid seg om oppdrett av laks og ørret siden 1970-tallet, og dette praktiseres fortsatt i dag. Det har blitt gjort forsøk på oppdrett av andre arter, men det har enten blitt for kortbart, eller det har vært for liten interesse på markedet. Selv om ørretoppdretten utgjør en del av lønnsomheten, er det helt klart at det er lakseoppdrett det er mest penger å hente i for Norge. Man avler fisken enten ute i havet, innsjøen, dammen eller elva, eller innendørs i tanker. Når de holdes ute, vil de være i et bur som holdes under vann i deres naturlige habitat. Dette er en snillere måte å gjøre det på, og på dette viset vil fiskene få friskt vann rundt seg til enhver tid. De mates først opp slik at de kan bli fisket opp når de har blitt store nok. Det strides om hvorvidt dette er den beste metoden, da mange i bransjen mener det er risiko for at fisken kan rømme fra buret. Ved innendørs avling er det et system som sørger for at vannet hele tiden er resirkulert og friskt.